10 Peth Dw i Wedi Dysgu Fel Mam am y Tro Cynta’!

English

Mae rhaid i mi fod yn onest, mae’r blog yma wedi cael ei rhoi ar y back burner GO IAWN dros y misoedd diwethaf. Mae o ‘di bod yr amser gorau o fy mywyd, ond my god mae’n nyts sut mae person mor fychan yn gallu cymryd GYMAINT o’ch amser!

Fel mam am y tro cynta’ mae ‘na gymaint o bethau i wybod, ac fel unrhyw berson arall, dw i’n dysgu ar y job. Ond, mae ‘na rhai pethau buaswn i wedi licio buasai pobl wedi’n rhybuddio! Gyda’r hyn, dwi wedi creu rhestr o bethau (bach a mawr) rydw i wedi dysgu yn y misoedd cyntaf o fod yn fam.

  1. ‘Da chi ffansi diwrnod allan spontaneous? Think again!

Cofio’r diwrnodau lle oedd chdi a dy bartner yn gallu penderfynu yn y bore fod chi’n mynd am ddiwrnod allan ac o fewn awr fuasech chi allan o’r tŷ? Those were the days. PSA: dydy hyn ddim yn bosib gyda babi, ac os mae o, plis gyrrwch unrhyw tips! Mae dyddiau allan rŵan yn cynnwys pacio bag newid Mei y noson cynt gan wneud yn siŵr fod ‘na ddigon o glytiau, mwslins a dillad sbâr jest rhag ofn fod o’n penderfynu cael y dreaded poo explosions! Heb sôn am ddau dwmi ychwanegol achos GOD FORBID fod ni’n gadael y tŷ heb dwmi (been there, done that. Yr awr a hanner fwya’ stressful ges i erioed!!).

Os da chi’n bwydo’ch babi gyda photel fel dw i’n gwneud, mae rhaid sicrhau fod ‘na ddigon o boteli wedi ei baratoi iddo, a digon o ddŵr cynnes i roi mewn i’r poteli. Mae’n bwysig dweud fod cael potel thermal ddim y ‘be all and end all’ ‘chos fod caffis yn helpu chi allan yn amlwg, ond mae bob tro’n handi cael botel o ddŵr cynnes yn eich bag jest rhag ofn fod eich plant fel Meilir ac yn mynd yn hangry allan o nunlle!

Ar y diwrnod, beth sy’ ganddo’ch i’w wneud? Deffro, brecwast, cawod a gwneud eich hun edrych yn ddel yn barod am ddiwrnod lyfli. Adio babi i’r mix? Ychwanegwch newid y babi gyda siawns da am newid clwt tua thair gwaith cyn gadael y blydi tŷ, pacio’r pram mewn i’r car (gan gofio dod a’r gorchudd glaw a’r cysgod haul yn y pram chos, wel.. tywydd Cymru), sicrhau fod ‘na ddigon o deganau i’r bychan, a triple check i’r bag newid. Faint o’r gloch ydi hi? 10yb. O shit. Amser botel. Hanner awr arall wedyn (a probably ar ôl newid ei ddillad gan fod o ‘di taflu fyny) da chi’n FINALLY barod am y siwrne. Hale-blydi-liwia!

  1. Does ‘na fyth gormod o gadachau mwslin!

Dw i’n cofio meddwl “mae wyth mwslin yn hen ddigon siŵr.” O how wrong I was. Dw i’n lwcus os mae wyth mwslin yn para deuddydd hefo faint ma’ Meilir yn taflu fyny! Mi oni’n gwybod fod babis yn taflu fyny ond blydi hell maen nhw fel spewing machines! Mae bron bob ‘stafell yn tŷ ni hefo mwslin ynddo jest rhag ofn fod Mei yn penderfynu cael projectile yn y ‘stafell hwnnw!  Felly: tip fi i chi ydi, faint bynnag o mwslins da chi’n meddwl sydd yn ddigon – prynwch ddwbl!

  1. Eau de Spew!

Tra da’ ni ar y topig o daflu fyny, mae’n bwysig nodi fod eich perfume chi am newid o fod yn Gucci neu Chanel i scent newydd o’r enw sbiw. Mi fyddwch yn ffeindio’ch hunain yn pigo top o’r cwpwrdd ddillad sydd yn drewi o chwd ac yn penderfynu ei wisgo achos fod chi’n gwybod fod y bychain am daflu fyny drosto eto. Mae’r pwynt o boeni am ryw fath o staen ar fy nhop wedi pasio rŵan a dw i’n cerdded o gwmpas siopa gyda marcia’ mawr gwyn yn rhedeg lawr nhw ac yn drewi o lefrith. Wel, mae o yn y teitl – Y Fam Sydd Ddim yn Glam wir!

  1. Y BLINDER

Cyn i mi gael Meilir, dw i’n cofio cwyno gyda genod gwaith am faint oni wedi blino a dw i’n cofio’r gwyneba’ oni’n cael gan y mamau. Wel, dw i jest eisiau ymddiheuro i bob un fam oedd yn clywed dynes heb blant yn cwyno fod hi wedi blino ‘chos doedd hi heb gael ei naw awr o gwsg y noson honno. Mae’r blinder ar ôl cael plentyn yn flinder mewn extreme HOLLOL wahanol. Cyn cael plentyn, roedd ‘na bosib o allu pwyso snooze ar y larwm am ryw ddeg munud cyn gorfod codi i fynd i’r gwaith. Wel dw i rŵan pedair mis a hanner mewn i fod yn fam a dw i dal methu ffeindio’r blydi botwm snooze ar y mab! Er bod o mor ciwt cael fy neffro gan Meilir yn siarad efo’i hun, mae ‘na dal tamaid ohonof i’n crio tu mewn pan dwi’n clywed ei lais bach yn cychwyn!

Deffro, botel i’r Brenin, panad CRYF o goffi i mam ac mi ydan ni’n barod am y diwrnod… tan dwi’n hitio wal tua 4yh. Ydi hi’n amser gwely eto ‘da?

Dydy o’m jest y lleihad mewn cwsg sydd yn effeithio’ch blinder, mae o’r bod yn adloniant CONSTANT i’ch plentyn. Ma’ gan Meilir cant a mil o deganau a be sy’n cadw fo’n ddistaw am yr amser hira’? Mam yn canu hwiangerddi. Blydi typical!

A gan fod bod yn rhieni’n waith sydd yn cymryd 90% o’ch diwrnod, mae’n bwysig treulio amser fel cwpl. Mae amser i mi a’m mhartner yn cynnwys o 7:30yh ar ôl i mi roi Mei lawr am y noson. Ac er bod gwely’n gweiddi arnom, ‘da ni’n gwneud ymdrech i eistedd lawr gyda’n gilydd gan fynd i’r gwely nes mlaen. Ond, yn amlwg mae’r penderfyniad o wneud hynny’n brathu fi ar fy nhin bob bore pan ma’ Meilir yn barod i gychwyn y diwrnod yn yr oriau man!

O! A hefyd, i’r holl bobl sydd yn dweud “cofia gysgu ddigon cyn i’r bychain cael ei geni” neu “cofia gysgu pan mae’r babi’n cysgu” – yn y ffordd fwya’ ffeind bosib – piss off. Cofia gysgu pan mae’r babi’n cysgu? Fyswn i wrth fy modd Karen, ond yn anffodus mae gen i dŷ i edrych ar ei hol. Llnau i’w wneud, golchi poteli a’i sterilisio yn barod am y botel nesa’, golchi dillad, heb sôn am fwyta dipyn o fwyd! Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

  1. Ti’n gweddio am noson cyfa o gwsg tan mae o’n actually digwydd

Dwi’n cofio am yr wyth wythnos cynta’ o’i fywyd, mi oni’n bob tro’n breuddwydio am y noson cynta’ fuasai Meilir yn cysgu drwy’r nos. Doedd y noson cynta’ yna ddim yn hwyl o gwbl. O ddeffro dwy-tair gwaith mewn noson, cysgodd Meilir yr holl ffordd drwyddo pan oedd ychydig dros naw wythnos oed. Dw i’n cofio deffro o gwmpas 4yb yn swp sâl heb glywed fy mab ers oriau. Dydw i’m yn gwneud ffys pan dw i’n dweud aeth fy nghalon lawr i’n nhin ac mewn panig, codais o’r gwely a’r peth cyntaf ddaeth i’m mhen oedd ysgwyd ei goes i weld os oedd o’n iawn! Yn amlwg roedd Meilir jest yn mwynhau ei gwsg ond dw i’n rhybuddio unrhyw fam sydd heb gael ei babi’n cysgu drwy’r nos eto – dydi o ddim yn brofiad neis iawn! Ma’ Meilir yn 20 wythnos oed rŵan a dw i dal i ddeffro yng nghanol y nos i weld os mae o’n iawn! Allai rhywun ddweud wrthyf pryd ma’ mamau yn stopio poeni’n ormodol am eu plant? Chos mae’r pedair mis a hanner diwethaf ‘ma wedi cnocio rhyw ddeng mlynedd o’m mywyd efo’r holl flydi stress!!

  1. Mae bod yn fam yn anodd

Os mae ‘na rhywbeth dw i wedi dysgu dros y misoedd diwethaf, mae bod yn fam yn waith ANODD. Does ‘na ddim digon o lyfrau a dosbarthiadau yn y byd yn paratoi chi am fod yn fam. Mi ffeindiwch eich hunain yn cwestiynu bob dim. Ydi o ddigon cynnes? Ydi o rhy boeth? Ydi o ‘di cael digon o fwyd heddiw? Ydi o ddigon bodlon? Ydw i angen gwneud fwy gyda fo? Ydi o’n datblygu digon am ei oed? Ydw i’n pwsio fo gormod am ei oed? Mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Mae’r ‘mum guilt’ yn cicio i mewn yn ddyddiol ar gymaint o bethau gwahanol. Actually, mae’r ‘mum guilt’ arnaf rŵan tra dw i’n ysgrifennu’r post hon gan fod Meilir yn chwarae gyda’i deganau a dydw i’m yn chwarae gyda fo!!

Be dw i’n dweud wrth fy hun pan dw i’n ffeindio’n hun yn cwestiynu’n penderfyniadau ydi “fi di ei fam, does ‘na neb yn ‘nabod Mei fel dwi’n ei ‘nabod.” TRYSTIWCH EICH HUNAIN. Mae instincts mamau yn rhywbeth hollol unigryw ac yn gywir 99% o’r amser.

  1. Phantom screams

Pam wnaeth neb fy rhybuddio am rain?! Galla i’m mynd am gawod pum munud heb glywed rhyw fath o grio yn fy mhen, gorfod brysio wrth molchi, neidio allan o’r cawod i wneud yn saff fod Meilir yn iawn, jest i mi weld o’n hapus ei fyd yn chwarae gyda’i deganau neu yn cysgu’n braf heb wneud smic. Dydw i’m yn gwneud ati pan dw i’n dweud fod y sgrech da chi’n clywed yn un mor realistig a chlir! Oherwydd hyn, dw i ond yn golchi fy ngwallt bob wicend pan ma’ Danny adra! Diolch i Dduw am dry shampoo!

  1. Mae’r amser yn pasio’n rhy sydyn

Jest ddoe dw i’n cofio dod a Meilir adref am y tro cyntaf, rhoi fo mewn i’w fasged i gysgu ac yn boenus am y noson gyntaf adref gyda babi newydd. Mae wir yr yn teimlo fel fy mod wedi blincio ac mae jest iawn yn bum mis oed. Dw i’n gwerthfawrogi bob un eiliad dw i’n cael gyda Meilir, er y sgrechian crio, y clytiau budr a’r tynnu gwallt! Mae’n teimlo fel bod cerrig filltir newydd yn cael ei dicio off bob dydd, fel y gwen cyntaf, eistedd i fyny am y tro cyntaf, y giggles cyntaf. Er mod i’n gweddïo am ddiwrnodau hawdd rhai adegau, does ‘na’m byd mwy arbennig nag gweld eich plentyn yn datblygu mewn i berson ei hunain yn ddyddiol ac yn gweld ei phersonoliaeth yn dod allan fwyfwy.

  1. Mae’r cariad yn annisgrifiadwy

Mae’r eiliad cynta’ o weld eich babi yn deimlad allai NEB egluro. Mae’r cariad da chi’n teimlo yn rhywbeth sydd yn hollol unigryw rhwng rhiant a phlentyn. Da chi’n meddwl i’ch hun “sut allai erioed garu rhywbeth cymaint â’r person yma?” Mae’n bron yn amhosib, ond mae’r cariad tuag at eich plentyn yn tyfu’n ddyddiol. Mae pob carreg filltir yn gwneud chi’n fwy balch ac mae eich calon yn actually brifo! Mae’n hollol ‘overwhelming’ a dw i’n CONSTANT gofyn i’n hun sut ydw i erioed di bod mor lwcus i gael mab mor berffaith ag be sydd gen i. Mae’n rhaid bod i wedi gwneud rhywbeth yn iawn i haeddu’r hyn.

  1. Amser nap yn teimlo fel ei fod wedi fflio heibio?

Dydy o probably heb, jest fod chi wedi gwneud dim ond gwylio’r plentyn ar y monitor. Wel, dyma dw i’n ei gwneud eniwe! Mae’r tasgau tŷ dyddiol angen ei wneud tra mae Mei yn cysgu, ond yn hytrach nag gwneud hynny, dw i’n gwylio’n mab yn chwyrnu’r braf drwy’r monitor, neu edrych ar luniau ohono gan fethu fo er ei fod ond yn cysgu ers chwarter awr! Pathetic dydw!

Mae bod yn fam wedi bod y swydd anoddaf dw i erioed wedi gael yn fy mywyd, ond llaw ar fy nghalon, does ‘na’m un swydd yn y byd sydd hanner mor wobrwyol nag ef. Mae o’r swydd gorau erioed a galla i’m disgwyl i weld sut mae’r misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod. Os does ‘na neb wedi dweud wrthych heddiw, da chi’n gwneud joban grêt!

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s