Window to The Womb: Ein Profiad Ni

English

Fel mam-i-fod, mae’r amser rhwng gweld y ddwy linell ar y prawf beichiogrwydd i’r diwrnod rydych yn cyfarfod eich plentyn am y tro cyntaf yn gallu bod yn un ofnus. Mae’n hawdd iawn i chi gorfeddwl a dechrau cael amheuon am bob dim.

Pan gyhoeddon ni’r newyddion i’n ffrindiau, y cwestiwn cawsom gan dipyn ohonynt oedd “ydych chi wedi meddwl am fynd am sgan preifat?”. I fod yn onest, gwnaethom ni fyth gan fod y ddau ohonom ni’n meddwl buasai’r sgan yn costio bom ac mae’n hawdd disgwyl tan y sgan 12 wythnos mae’r GIG yn gynnig. Soniodd nhw fod eu partneriaid wedi bod am un preifat pan roedden nhw’n feichiog, a chawsant nhw dawelwch meddwl, rhywbeth doedd fi nag Danny hefo ar yr adeg yna. Ar ôl gwrando ar eu cyngor, penderfynom ni i edrych mewn ar glinigau preifat oedd o gwmpas yr ardal.

Un ddaeth i fyny oedd Window to the Womb sydd hefo clinigau dros y DU. Ellesmere Port oedd y clinig agosaf i ni. Y sgan es i am oedd y ‘dating scan’ gan fy mod wedi mynd naw wythnos. Mae’r sgan yma’n cael ei gynnig rhwng wyth a 12 wythnos, ac mae’n edrych ar iechyd y babi, gweld os ydych yn cario un neu sawl plentyn, ac maen nhw hefyd yn rhoi amcan ddyddiad geni gan edrych ar y mesuriadau. Pan oedden ni’n bwcio’r apwyntiad, roedd o’n costio £69. Tipyn o wahaniaeth i’r £200 roedd fi a Danny yn meddwl buasai’r sgan yn costio!

Dating Scan

Roedd fy stumog yn gwneud fflipiau’r holl ffordd i Ellesmere Port, a dydw i’m yn meddwl fod fi nag Danny wedi dweud gair drwy’r holl siwrne. O’r eiliad cerddom i mewn i’r clinig, diflannodd yr holl nerfau gan i ni gael ein croesawu gan wyneb caredig Laura Dawes. Laura oedd ein ‘scan chaperone’, ac oedd yn gefn i ni drwy’r broses. Ar ôl cyrraedd, roedd rhaid i ni eistedd ar soffa sbesiffig yn y dderbynfa, ac i ddilyn canllawiau cofid, mi oeddent i gyd mewn corneli gwahanol gyda digon o bellter rhyngddynt.

Doedd ddim rhaid i ni boeni ynglŷn â’n diogelwch oherwydd Cofid gan fod yr holl staff yn gwisgo masgiau, roedd rhaid i ni wisgo masgiau, ac oes yr oeddent yn teimlo fod y dderbynfa’n llenwi, roedden nhw’n gofyn yn gwrtais i’r cwsmeriaid nesaf i ddisgwyl yn eu ceir neu du allan.

Pan ddaeth yr amser i ni fynd mewn i’r sgan, roedd ein ‘sonographer’ Via yn disgwyl amdanom. Mi oedd hi’n grêt! Mi oni’n teimlo’n mor gyffyrddus tra roedd hi’n egluro pob cam mewn manylder a pha mor hir buasai’r sgan yn cymryd. Gan fod i ond wedi pasio’r marc 10-wythnos, eglurodd nhw cyn yr apwyntiad buaswn ella yn gorfod cael sgan ‘trans-vaginal’ pe bai’r babi rhy fach i gael ei bigo fyny ar sgan stumog, ond roedd nhw’n benderfynol o drio eu gorau i roi sgan stumog i mi.

Yn ffodus, roedd Babi G digon mawr i allu cael ei weld drwy ‘ab scan’ a chawsom weld ein cariad bach am y tro cyntaf. Siaradodd Via drwy’r sgan gan egluro bob dim tra roedd hi’n edrych ar iechyd ein babi, gan gadarnhau fod popeth yn edrych yn grêt. Fedra i fyth rhoi pris ar y tawelwch meddwl cawsom ni’r diwrnod yna.

Pwy fuasai’n meddwl bod blob ar sgrin yn gallu llenwi eich calon gyda chymaint o gariad? O’r eiliad yna, ges i ddechrau mwynhau fy siwrne fewn i famolaeth (wel, tan i’r nerfau gychwyn yn ôl cyn ein sgan 12 wythnos!!).

Well-being a Gender Scan

Dydw i nag Danny yn bobl amyneddgar iawn, felly doedd babi Griffith fyth am fod yn syrpreis gan fuasai’r disgwyl am naw mis i wybod y rhyw yn ‘torture’! Gan gawsom ni brofiad cyntaf lyfli yn WTTW, penderfynom fynd yn ôl am sgan rhyw fuan yn 16 wythnos. Mae’r sgan hon ar gael o 16-23 wythnos, ac yn costio £59.

Ar ôl i ni gyrraedd, cawsom ein croesawu gan Laura Dawes, ein ‘chaperone’ am yr ail waith. Gan weld wyneb cyfarwydd (oce, hanner wyneb achos o’r blydi face masks), roedd bob dim yn teimlo’n gyffyrddus. Un o’r cwestiynau cyntaf gofynnodd Laura oedd “will you be finding out the gender in the room today?”. I ni, gan fod y firws yn cyfyngu’r posibilrwydd o ddathlu gyda’n teulu a ffrindiau, dyma oedd yr opsiwn gorau. Ond, os ydych chi eisiau ffeindio allan gyda’ch ‘nearest and dearest’ (pan mae bywyd yn achsyli mynd yn ôl i normal), mi fuasent nhw’n ysgrifennu rhyw’r bychain ar damaid o bapur a fuasent nhw’n peidio dangos yr ongl sydd yn dangos os mai hogyn ta hogan sydd ar y ffordd (a thrystiwch fi, mae’n eithaf amlwg!).

Rachel oedd ein ‘sonographer’ y tro hyn, ac mi oedd hi mor fanwl gyda’r elfen ‘well-being’ ar gychwyn y sgan. Er dydy sgan i weld y rhyw ddim yn apwyntiad meddygol, maen nhw’n gwirio iechyd y bychan yn y cychwyn i weld os mae’r babi’n tyfu’n iach, clywed curiad y galon ac i weld os oes ‘na unrhyw ‘abnormalities.’

Eto, doeddwn i fethu cwestiynu pa mor broffesiynol oedd yr holl staff yn eu swyddi. Rhywbeth arall sylweddolais oedd faint o fwynhad roedd y genod yn cael gan weld hapusrwydd eu cwsmeriaid!

Ar ddiwedd y sgan, cawsom ‘sneak peek’ o’n bychan mewn 4D a oedd yn hollol ‘bizarre’ gan weld pa mor dda roedd ein mab yn datblygu! Ar ôl i’r sgan orffen, cawsom ddewis pedwar llun i ni brintio fel copis bapur, ac roedd y gweddill yn cael ei rhoi ar app o’r enw ‘Bumpies’. Roeddent yn rhoi cod unigryw i ni allu cael gweld a chadw copis digidol o’r holl luniau a gafodd ei dynnu yn y sgan. Mi oni wrth fy modd efo’r elfen hon gan roedd y cod yn gallu cael ei rhannu gyda’ch holl ffrindiau a theulu gan alluogi iddyn nhw gadw copis am byth hefyd!

Dwi’n cofio dweud wrth Danny ar y ffordd adref o’r sgan rhyw fod fuaswn wrth fy modd i fynd yn ôl am y drydydd gwaith i weld ein babi mewn 4D. Dyma faint o argraff gadawon nhw arnom. Newydd adael y clinig oeddem, ac oni eisiau mynd yn ôl!

4D ac Well-being Scan

Y pecyn 4D aethom ni am oedd y ‘Born to Be a Star’ a gostiodd £109. Mewn cymhariaeth i brisiau’r sganiau blaenorol, mae’n rhaid i mi gyfaddef, mae dipyn drytach. Er hyn, roedd y wybodaeth a’r manylder maen nhw’n rhoi drwy’r sgan werth bob ceiniog.

Mae WTTW yn argymell mai’r amser gorau am 4D ydi rhwng 26-30 wythnos. I genod sydd yn disgwyl sawl plentyn maen nhw’n argymell 22-26 wythnos, ac os oes gennych plasenta ‘anterior’, maen nhw’n dweud 26-28 wythnos i sicrhau fod gan y babi ddigon o le i symud.

Roedd sgan ni reit ar ddiwedd yr adeg gorau i fynd am 4D, sef 30 wythnos. Yn ein sgan, cawsom Laura Starkey (rheolwr y swyddfa) fel ‘scan chaperone’. Mi wnaeth Laura rhybuddio ni cyn y sgan fuasai gweld y babi’n glir ar y 4D yn anodd gan fuasai’r babi ella’n rhy fawr. Fel arfer, os dydy’r apwyntiad cyntaf ddim yn llwyddiannus, mae WTTW yn cynnig i chi ddod yn ôl am ddim rhyw bryd arall i geisio gweld y babi am yr ail dro. Ond, gyda’r cyfnod clo oedd ar y pryd, doedden nhw fethu cynnig y gwasanaeth hwn gan nad ydi’r elfen 4D o’r sgan yn feddygol, sydd yn hollol ddealladwy. Mi wnaeth Laura ddweud buasent nhw’n trio popeth yn eu pŵer i sicrhau buasai fi a Danny yn cael gweld ein hogyn bach y diwrnod yna, gan gynnwys gyrru fi am dro i geisio symud y babi, ac i fwyta rhywbeth melys i ddeffro’r bychan ac achosi iddo symud.

Ein ‘sonographer’ y diwrnod yna oedd Jan, ac mi siaradodd hi drwy bob cam wrth edrych ar iechyd ein mab.

Gan fod ein hogyn bach ddim mor fach ag hynny (Duw a helpa fi!), mi oedd hyn yn cyfyngu symudiadau i drio cael y lluniau gorau. Ond, mae rhaid i mi ddweud, tynnodd Jan lluniau bendigedig o Babi G. Roedd ‘na luniau ohono fo’n gwenu, lluniau o’i drwyn bach smwt, a llun ohono’n sugno ei fawd. Roedd yr adeg yma mor emosiynol gan gawsom ‘first look’ ar sut fydd ein plentyn cyntaf yn edrych, ac ella mod i’n ‘biased’ ond mae o’r hogyn bach delaf dwi erioed wedi ei weld!

Fel rhan o’r pecyn, cawsom bedwar llun wedi ei brintio, yr holl luniau’n ddigidol ar yr app ‘Bumpies’ a hefyd copi o fideo’r holl sgan. Roedd y sgan o gychwyn i ddiwedd o gwmpas 15 munud, a dydw i’m yn gorfod poeni am anghofio unrhyw elfen o’r sgan ei fod i gyd wedi ei safio ar fy ffon i mi allu cadw am byth!

Gydag ond pedair wythnos nes i Babi G gael ei groesawu mewn i’r byd, mi ydw i’n teimlo gymaint gwell am fy siwrne mewn i feichiogrwydd ar ôl ymweld â Window to the Womb. Mae’r gofal sydd ganddynt tuag at eu cwsmeriaid, y manylder a pa mor broffesiynol ydynt yn anodd curo. Buaswn i’n argymell nhw i bob dynes feichiog, ac mi fyddai’n parhau i argymell nhw am flynyddoedd i ddod. Maen nhw wedi gwneud y siwrne o groesawu fy mab mewn i’r byd mor arbennig, ac am hynny mi fyddai’n ddiolchgar iddynt am byth!

Diolch mawr iawn i Laura Starkey, Laura Dawes, Via, Rachel a Jan am eich gwasanaeth ‘amazing’ dros y tri ymweliad. Mi fyddai’n saff o fynd yn ôl pan mae’r dyn bach yn cael brawd neu chwaer fach!

PWYSIG: Er bod sonographers WTTW i gyd wedi derbyn hyfforddiant meddygol, dydy’r sganiau yma DDIM i’w gael eu hymweld yn lle’r rhai GIG sydd ar gael am 12 wythnos ac 20 wythnos. Mae’r apwyntiadau yma yn hanfodol a ddylai FYTH methu’r rhain.

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s