Y Siwrne Hyd Hyn: Wythnos 36

English

RHYYYDDID!

O 5 o’r gloch neithiwr, mae fy ‘out of office’ ar, ac mi ydw i ar famolaeth! Dwi’n gweithio efo’r criw gorau o bobl, ac mae’r dyn bach a finnau wedi cael ein sbwylio gyda’r anrhegion fwyaf meddylgar! Diolch pawb!

Mae’r wythnos yma wedi bod yn un prysur i ddweud y lleiaf. Cychwynnodd yr wythnos gyda phen-blwydd 30 Danny ar ddydd Gwener. Er y cyfnod clo a’r cyfyngiadau, mi oni’n bendant o drio rhoi’r diwrnod gorau iddo, mewn ffordd o ddiolch iddo am fod y gefnogaeth orau yn enwedig dros y naw mis diwethaf (yndw – DWI WEDI CYRRAEDD FY NAWFED MIS O FEICHIOGRWYDD. WTF?!). Mi ddathlwyd hefo digon o gacen roedd fy mam yng nghyfraith yn ffeind iawn o bobi, da-das gan fusnes o Lanrug (dilynwch nhw ar Insta – dada_s2021, mae’r pick and mix yn lyfli!) a phlât llawn o dêc-awe Indiaidd… y breuddwyd.

Roedd hi’n ben-blwydd ar Mam ddydd Sadwrn (trystiwch fi i ddisgyn mewn cariad gyda dyn sydd yn cael ei ben-blwydd diwrnod cyn mam!). Yn ffodus, cafodd cyfyngiadau i aros adref ei godi o ddydd Sadwrn felly ges i weld mam ar ei phen-blwydd yn yr ardd.

Ar ddydd Sul, twrn fi i gael fy sbwylio oedd hi, ac mae rhaid i mi ddweud, ges i ddim fy siomi. Ges i fy neffro gyda choffi yn fy myg ‘mummy’, bwnsh biwtiffyl o flodau, a ddau gerdyn yn disgwyl amdanaf (un gan y dyn bach, ac un gan y cŵn wrth gwrs). I dopio’r diwrnod off, coginiodd o fy ffefryn – lasagne. Brownie points go iawn i dad!

Dwi jest eisiau diolch i bawb gyrrodd neges i mi ynglŷn â’r post blog ysgrifennais ddydd Sul i’n mab. Mae’n llythyr dwi eisiau fo gadw am byth, ac i allu ei ddarllen unrhyw bryd mae’n teimlo’r angen i wneud, felly roedd o’n meddwl lot pan roedd llawer o famau’n gallu uniaethu gyda fy ngeiriau.

Es i am fy apwyntiad bydwraig ar ddydd Mercher lle’r oedd rhaid i mi gael fy mhwyso. Os ydych yn ‘nabod fi, dydw i byth yn pwyso fy hun gan fod i’n credu os ydych yn teimlo’n dda yn eich hun, ac yn byw bywyd iach, mae’r ‘scales’ jest yn gallu bod yn ffactor o beryglu hyn. Er hyn, mi wnaeth o frifo twtch bach pan welais i’r rhif ar y ‘scales’ (sydd am aros yn gyfrinach!!). Treuliais yr ugain munud wedyn yn trio perswadio fy hun mai’r babi ydi’r pwysau ychwanegol i gyd, ac mi wneith yr holl bwysau ddiflannu unwaith mae o yma (wishful thinking?). Be wnes i deimlo’n well am hyn? Bwyta bar o siocled. Duw a helpa fi.

Ges i hefyd wybod fod ei ben yn ‘engaged’ sydd bach yn terrifying ond mor ecseiting gan fod ni’n cyfri lawr y dyddiau olaf erbyn rŵan. Tra dwi’n ysgrifennu hwn, mae gennym ni 30 diwrnod tan D-day (shit shit shit!!!).

Yn fy apwyntiad, ysgrifennais fy nghynllun geni gyda’r fydwraig. Dymuniad fi ydi i eni mewn pwll yn uned y bydwragedd gan fynd adref yn fuan ar ôl geni. Be gai? Dim ond y dyn bach sydd yn gwybod hynny.

Ar nos Fercher, penderfynom i roi’r pram gyda’i gilydd, a sylweddolais mewn mater o wythnosau, mi fydd ein hogyn bach yn gorwedd yn y pram, a fydd fy mywyd hebddo yn atgof pell tra bydd y siwrne fwyaf arbennig yn cychwyn. DYDW I METHU DISGWYL.

Fel udais ar gychwyn y post, mi ydw i rŵan ar amser famolaeth. Mae gen i gymaint o bethau ecseiting wedi ei blanio, gan gychwyn heddiw pan olchais ei ddillad i mi allu cychwyn ar ei fag ysbyty (dwi’n gwybod, dydw i DAL heb ddod rownd i wneud o!). Dyma pa mor boring mae fy mywyd ar y funud. Mae nythu wedi cymryd drosodd, a dyna ydi’r unig beth dwi’n cyfri fel hwyl. Dwi’n gymaint o nain!

Fy rwtîn am yr wythnosau nesaf ydi – ‘workout’, bownsio ar fy mhêl, te dail mafon, cerdded, ail-adrodd. Unwaith mae’n troi yn dymor llawn, mae’n cael ‘eviction notice!’

Pethau i wneud dros yr wythnos nesaf:

  • Cychwyn ar ‘hand expressing’ (cewch chi ddod ar y siwrne hon gyda fi)
  • Yfed tri gwpan o te dail mafon y dydd
  • Rhoi’r set babi yn y car (aaaaa!)
  • Trio cerdded am o leiaf hanner awr y dydd

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s