Llythyr i Fy Mab.

I babi del mam,

Mae’n Sul y Mamau heddiw, ac mae’n union pum wythnos nes ti fod i gael dy groesawu i mewn i’r byd.

O’r diwrnod weles i’r prawf positif, disgynnais mewn cariad hefo chdi. Dwyt ti’m hyd yn oed wedi cyrraedd eto, ond wnei di fyth wybod jest faint o gariad sydd gennym ni tuag atat, ond dwi’n gobeithio medra’ ni ddangos i chdi jest tamaid bach o’r cariad yna.

Mae gen ti fyd llawn antur ar y gweilch. Bywyd llawn atgofion melys a dy fam a dy dad i afael dy law drwy bob cam. Am byth babi del fi.

Cyn i chdi gyrraedd, mae ‘na ddipyn o bethau dwi eisiau chdi wybod.

Teulu

Trwy fywyd, mi ddoi di ar draws llawer o ffrindiau, ond un peth dwyt ti fethu dewis ydi dy deulu.

Ar adegau, mi fydd hyn yn rhwystredig pan fyddai’n swnian arna chdi am y 10fed tro i bigo dy drôns budr fyny o llawr y stafell golchi, neu dy dad yn ffraeo efo chdi am fod yn cheeky hefo fi.

Mae’n siŵr ar adegau fudi’n teimlo mor ’embarassed’ o dy rieni, ond dwi’n gobeithio am fwyafrif o’r amser, fydd fi a dy dad yn gallu fod y bobl ti’n teimlo’n gyffyrddus i ofyn am gyngor, dim ots be ydi’r pwnc. Coelia neu beidio, mae gan dy rieni dipyn yn eu pennau!

Mae dy neiniau a theidiau am sboelio chdi’n racs, dyn bach. Mae gen ti nhw wedi clymu o gwmpas dy fys bach yn barod, a dwyt ti’m yn y byd eto! ‘Sgwn i babi pwy fyddi di? Babi mam? Dwi’n blydi gobeithio!

Mae dy dâd yn edrych ymlaen gymaint i fynd â chdi i Old Trafford am y tro gyntaf, i ganu’n y ‘theatre of dreams’ tra’n gwylio dy hoff chwaraewyr. Clyw straeon dy dad am yr holl brofiadau o weld dy dîm yn cystadlu ar draws Ewrop, a’r ffrindiau mae o wedi cyfarfod ar y ffordd.

Dim ots pa mor anodd mae bywyd teuluol yn mynd, dwi’n gobeithio bydd ein cariad tuag atat ti fyth yn gwestiwn. Unrhyw fenter ti’n drio, unrhyw dasg ti’n drio cwblhau, fydd gen ti dy deulu’n gefn i chdi tan y diwedd.

Pan dydy’r byd tu allan ddim yn edrych fel byd bach neis, cofia fod adre’ bob tro am fod yn lloches. O’r diwrnod cyntaf i’r diwrnod olaf, mi fydden ni yna.

Antur

Mae ‘na gymaint fwy i fywyd nag waliau ein cartref. Mae dy dad a finnau am wneud yn siŵr fod chdi’n dal y byg o weld y byd mor fuan â phosib.

O dripiau i weld yr holl Lochiau yn yr Alban, a cherdded y mynyddoedd gyda dy dad yn y Lakes, i wedyn byw bywyd y Sbaenwyr draw ym Madrid a dysgu am hanes mewn amgueddfeydd yn yr Almaen, dos allan i weld pob twll a chornel (ond cofia i ddod adre’ i dy fam!).

Dwi eisiau i chdi gyfarfod pobl a dysgu am y gwahanol ddiwylliannau gan werthfawrogi ffyrdd gwahanol o fyw. Gaddo un peth i mi, paid byth a throi dy drwyn ar ffordd o fyw sydd ddim fel dy ffordd di. Mae’r byd llawn rhyfeddodau, a dyna sy’n gwneud y blaned mor arbennig.

Caredigrwydd

Dim ots pa sefyllfa ti’n gweld dy hun i mewn, paid byth ag anghofio i fod yn garedig. Cofia i drin pawb gyda pharch, i ddweud plîs a diolch, i agor drysau i eraill ac i fod yn annwyl efo bawb.

Dydy bod yn llwyddiannus a phoblogaidd ddim bwys o gwbl os dwyt ti ddim yn garedig. Cofia’r hyn.

Paid a bod yn ofn i ddangos emosiwn

Teimla’ balchder yn dy emosiynau. Mae’n berffaith naturiol i grio os wyt ti angen crio, a phaid byth a gadael i neb dweud gwahanol.

Paid â chymryd y ‘stiff upper lip.’ Dydy dangos fod chdi’n drist neu’n brifo ddim yn gwneud chdi’n llai o ddyn. Siarada am dy deimladau i finnau neu dy dad a phaid byth a bod yn ofn i ofyn am gyngor. Gyda ni, fydd ‘na fyth problem fydd rhaid i chdi ddatrys ben dy hun.

Natur

Ti am gael dy groesawu mewn i fyd llawn fynyddoedd, gwyrddni a natur, a dwyt ti’m yn gwybod pa mor lwcus wyt ti i gael hynny ar dy stepen drws.

O dyrchu’r ardd am bryfaid genwair, i gerdded mynyddoedd Eryri a phellach gyda dy dad a daid, mae natur am fod yn rhan fawr o dy fywyd.

Er mod i eisiau chdi werthfawrogi’r holl wledydd y byd, does nunlle tebyg i adref, a gyda’r ardal sydd gen ti o dy gwmpas, dydi o’m yn mynd llawer gwell nag hyn.

Edmyga’r gwahanol dymhorau, a’r gwahanol blanhigion a rhywogaethau sydd yn dod gyda’r rhain. Clyw’r distawrwydd o’r byd agored o gymharu i’r ‘hustle and bustle’ o’r trefi a dinasoedd. Helpa dy dad i fwydo’r adar yn yr ardd gan weld y titw a’r robin goch yn bwyta ar y ffens. Ti yw’r byd.

Cymreictod

Dim ots pa ran o’r byd wyt ti’n byw, Cymro wyt ti. Bydd yn falch o hyn. Paid byth a theimlo cywilydd dros dy famiaith a dy wlad. Mae’r gallu i siarad fwy nag un iaith yn un arbennig tu hwnt, ac i gael dy fagu mewn ardal mor Gymreig ag ardal ni, dwi’n falch o allu dweud bydd cariad tuag at dy iaith ym mhob man.

Gweler y balchder sydd yn dod ag gwylio dy wlad mewn gemau pêl-droed. Dwi’n siŵr fydd taid Dre’n ysu eisiau mynd â chdi i wylio gemau cyn gynted â phosib i allu cyflwyno chdi mewn i’r byd llawn twrw, hwyl a sbri.

Mi gei di pobl yn cwestiynu’r angen dros y iaith. Anwybydda’r rhain.

Sylweddola faint o frwydro sydd wedi bod dros y blynyddoedd i sicrhau fod cenhedla newydd yn cael y rhyddid i siarad ein hiaith unigryw. Gwlad fach ydyn ni, ond mae ein calonnau’n enfawr.

Mae ‘na pum wythnos tan i ni gyfarfod chdi, a dwi’n eistedd yma’n meddwl am sut fudi’n edrych a’r person ti am droi allan i fod tra ti’n gwneud dy ‘morning stretches.’

Er bod ni heb gyfarfod eto, un peth sy’n saff ydi fod chdi di goleuo fy mywyd mewn ffordd does neb wedi gallu gwneud o’r blaen. Dwi’n gaddo wnei di fyth mynd i dy wely’n drist, mi fyddai’n cadw chdi’n saff drwy bob cam o fywyd.

Dwi’n caru chdi gymaint yn barod dyn bach, mae’n anodd gweld sut wneith y cariad tuag at chdi dyfu hyd yn oed fwy ar ôl i chdi gael dy groesawu i’r byd. Mi fydd fy nghalon wedi byrstio gyda’r holl gariad.

Mi welai di’n fuan,

Mam x

Sul y mamau hapus i’r holl famau, neiniau, antis, llysfamau ac unrhyw dadau sydd wedi gorfod cymryd y rôl o fam. Mi ydych chi gyd yn gwneud job arbennig o fagu eich plant. Mae heddiw i gyd amdanoch chi.

I’r rhai sydd methu dathlu heddiw gyda’i mamau, mi ydych yn fy meddwl. Peidiwch â meddwl am y drwg. Meddyliwch am yr holl atgofion melys sydd yn cynnwys mam, a siaradwch am rain gyda’r bobl sydd agosaf atoch. Dydy cariad mam tuag at blentyn byth yn diffodd gan fod yr atgofion byth yn mynd.

I mamau’r byd i gyd, diolch.

Siarad yn fuan,

Annest x

2 Comments

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s