Pethau Dydw i Heb Allu Fyw Hebddo Tra’n Feichiog

English

Mae bod yn feichiog yn golygu gymaint o newidiadau. Rhai corfforol a meddyliol sy’n hawdd yn gallu mynd yn ormod. Achos o hyn, mae’n bwysig iawn ffeindio pethau sydd am wneud eich siwrne dipyn haws.

Dwi wedi creu rhestr o’r holl bethau dwi methu byw hebddo tra’n feichiog, a dwi’n gobeithio fod rhain am fod yn help i unrhyw mam-i-fod i sicrhau beichiogrwydd mwy cyffyrddus a hapus!

CLUSTOG BEICHIOGRWYDD

Fedra i ddim egluro faint dwi’n lyfio clustog fi! Ges i fy nghlustog o gwmpas 16 wythnos a dwi mor falch am hyn. Tra ti’n mynd yn fwy wrth i’r misoedd basio, mae pethau syml fel cysgu’n mynd yn fwy anghyffyrddus, a hefyd, maen nhw’n annog i genod beichiog beidio cysgu ar eu cefnau’n enwedig yn y drydydd dri-mis gan fod o’n gallu cynyddu’r siawns o ‘stillbirth.’ Mae’r un sgen i’n siâp U sy’n grêt os ydych fel fi sydd wrth ei bodd yn cysgu ar ei bol neu ei chefn. Yn amlwg mae’r hyn yn amhosib gan fod gennych fol sydd fel pel!

Dwi’n ffeindio fod y glustog yn gwneud gwyrthiau i fy nghefn gan dynnu mwyafrif o’r straen i ffwrdd.  

Bamibi Pregnancy Pillow – dyma clustog fi. Un peth oedd yn bwysig i mi oedd gallu ffeindio clustog oedd yn cael ‘reviews’ da ond fod o ddim yn torri’r banc fel mae LOT o eitemau beichiogrwydd yn gallu gwneud.

DILLAD

Loungewear

Mi oni bob tro’n meddwl buaswn i’n un o’r famau-i-fod fuasai’n gwisgo fyny’n glam tra’n feichiog. Wel yn amlwg efo enw fy mlog, I was very wrong! Tra mae’r dyddiau’n pasio, dwi’n colli fwy o fynadd hefo gwisgo i fyny, ac mae bob dydd yn golygu edrych yn y cwpwrdd i weld pa trackies sydd gen i wisgo. Buasai’n well gen i fod yn gyffyrddus nag edrych yn neis ar y funud, a dwi’n siŵr fuasai lot o famau eraill yn cytuno efo fi!

Coeliwch fi, mae bob dim o gwmpas mamolaeth neu feichiogrwydd yn golygu fod prisiau ar bethau’n codi’n sydyn iawn. Pyjamas arferol? £20.00. Pyjamas mamolaeth? £30.00. Daylight blydi robbery!! Oherwydd hyn, mae loungewear yn ideal gan fod y defnydd yn ymestyn pan rydych chi’n ymestyn (ac mae ‘na lot o ymestyn yn digwydd mewn naw mis!).

Leggings

Un staple ddylai fod mewn cwpwrdd pob dynes feichiog ydi pâr iawn o leggings mamolaeth. Maen nhw mor handi gan fod nhw’n gallu cael ei wisgo mewn ffordd casual, neu gallwch wisgo nhw fyny os ydych fel fi’n dal i weithio mewn swyddfa sydd yn golygu gwisgo dillad mwy smart i’r gwaith.

Maen nhw mor braf gan nad ydynt yn pwyso ar y bol, ac yn bwysicach nag dim, dydy nhw’m yn pwyso ar y bladr. Rhywbeth i drio lleihau’r tripiau toiled gymaint â phosib!!

Dungarees

Fel presant Nadolig, prynodd Danny pâr o ddyngarîs i mi. Cyn hynny, nes i’m rili meddwl am ddyngarîs gan fod nhw’n gallu bod bach o boen yn din hefo mynd i’r toiled, ond mae’r rhain yn gret.

Asos Dungarees – dyma’r dyngarîs sydd gen i. Maen nhw’n ddefnydd ysgafn a chyffyrddus sydd yn ddigon ‘stretchy’ i barhau tan ddiwedd y beichiogrwydd.

Os ydych yn cael babi o gwmpas yr un adeg a fi (canol Ebrill) neu gychwyn yr haf, mae’r dyngarîs yma’n lyfli gan fod nhw’n ddefnydd ysgafnach nag defnyddiau fel denim sydd bach yn boeth.

Jins mamolaeth

Er dydw i’m yn gwisgo rhai fi’n aml iawn, dwi dal yn meddwl fod hi’n bwysig cael pâr neu ddau o jîns mamolaeth yn eich wardrob. Y teip fuaswn i’n argymell buasai’r jîns sydd efo’r band dros y bymp gan dwi’n ffeindio’r rhain lot fwy cyffyrddus ar y bol. Fel udais i gynt, mae dillad mamolaeth yn gallu bod dipyn drytach nag dillad arferol, felly Ebay oedd fy ffrind gorau am jîns. Ges i bar o Topshop Jamie a H & M mom jeans (gyda tags dal arnynt) am £10 yn hytrach nag talu dros £40 yr un am y jîns yn newydd. NO BRAINER. Mae Dorothy Perkins yn gwneud jîns mamolaeth sydd yn lyfli. Prynodd mam bar du i mi allu gwisgo i gwaith,  ac maen nhw mor gyffyrddus!

Bras heb weiran

Ar gychwyn fy meichiogrwydd, doeddwn i’m yn meddwl buaswn i angen gwario ar fras fwy cyffyrddus gan fod rhai Ann Summers sydd gen i’n ddigon braf (a fuaswn i’n gobeithio efo’i blydi prisiau!!). Ond yn sydyn iawn, roedd fy bymp a fy mrestiau’n tyfu i raddau fod fy mra yn cael ei lyncu mewn i’n stumog ac yn mynd yn uffernol o anghyffyrddus.

Lle ffeindiais i oedd yn gwerthu bras cyffyrddus oedd ddim yn torri’r banc oedd TK Maxx. Ges i ddwy fra oedd yn dod gyda nicers a bar o fras sydd yn mynd dros y pen am £25.00 yn hytrach nag gwario £16.00 yr un mewn siopau fel M & S ac Next.

IECHYD

Cyn i mi ddisgyn yn feichiog, mi oni’n meddwl mai jest newidiadau corff allanol oedd yn digwydd, ond mae ‘na gymaint o newid yn digwydd tu mewn i chi dros y naw mis o dyfu eich plentyn. Gyda’r hyn, mae’n bwysig cadw fy iechyd mewn ‘tip-top condition’ (neu gymaint ag gallai!).

Fitaminau beichiogrwydd

Os ydych wedi darllen fy blog ar y deg peth cyntaf nes i ar ôl disgyn yn feichiog, mi fyddwch yn gwybod fod genod beichiog yn gorfod cael 400mg o asid ffolig a 10mg o fitamin D yn ddyddiol. Felly, yn hytrach nag cymryd llwyth o wahanol dabledi bob dydd, es i am fitaminau Pregnacare sydd yn cynnwys yr holl fitaminau yma a rhai ychwanegol sydd yn fuddiannol i genod beichiog.

Botel dwr

Tra’n feichiog, mae dŵr yn hyd yn oed mwy angenrheidiol nag erioed. Mae’n bwysig i ffurfio hylif amniotig, creu fwy o ‘blood volume’, cario maeth, ac i fflysio wast a toxins allan o’ch cyrff. Mae beichiogrwydd hefyd yn gallu achosi peils a constipation (oh the glamour!), felly mae mor bwysig fod ni’n cael gymaint o hylif mewn i’n system.

Mae’n syniad cael potel sydd yn gallu cael ei ail-ddefnyddio – safio’r blaned fel buasai David Attenborough yn ddweud! Mae gen i fotel sydd yn gallu cadw’n oer am wyth awr, a dydw i methu mynd i nunlle hebddo!

Rennie

Fedra i ddim egluro faint mae’r rhain wedi helpu fi. Yn enwedig drwy fy drydydd tri-mis, mae dŵr poeth wedi bod yn uffernol o boenus ar adegau. Oherwydd bod y babi’n tyfu, mae’r organau i gyd yn cael ei symud i fyny, gan gynnwys y stumog, sydd yn achosi i’r babi bwyso ar y stumog.

Mae Gaviscon yn opsiwn arall i helpu dŵr poeth, ond yn bersonol dwi’n ffeindio Rennies yn well gan fod nhw’n dod mewn tabledi sydd yn gallu cael ei gario o gwmpas os ydych ‘on the go.’

GOFAL CROEN

Palmer’s Cocoa Butter

Dwi wedi ffeindio fod Cocoa Butter yn helpu fy nghroen i drio nadu gymaint o farciau a phosib. Oes, mae gen i rai marciau ar fy mrestiau, ond *touch wood* does gen i’m marciau ar fy stumog. Dwi’n gwybod fod nhw’n dweud fod marciau’n gallu bod yn rhannol oherwydd genynnau, ond fuaswn i’n licio meddwl fod y cocoa butter wedi gwneud rhyw fath o wahaniaeth. Mae’n hynod o ‘moisturising’ ac mae’n hawdd cael gafael arno gan fod siopau fel Home Bargains ac B & M yn gwerthu poteli.

Rydw i hefyd wedi trio Mama Mio tummy rub butter sydd yn neis iawn ar y croen. Mae’n fach yn ddrytach nag Palmers ond mae’n rhwbio mewn yn rili esmwyth gan beidio bod yn ‘greasy.’

FFITRWYDD

Mi wnes i brin ddim math o ymarfer corff yn y tri-mis cyntaf gan fod blinder a theimlo’n sâl yn cymryd dros unrhyw fath o ‘motivation’ i symud fy nghorff. Ond, mae’n gwbl wir be’ maen nhw’n dweud ynglŷn â’r ail dri-mis. Ges i ryw hwb o egni o wythnos 14 ymlaen, felly penderfynais ffeindio rhywbeth i gadw fi’n ffit dros y chwe mis nesaf.

App RWL

Ar ôl trio cwpl o fideos Youtube a gwybod fod ‘will power’ fi’n wael, mi oni’n gwybod fod angen rhyw fath o elfen i bwsio fi tuag at barhad. I fi, pres oedd hyn. Dwi’n un o’r bobl ‘ma sydd yn benderfynol o ddefnyddio rhywbeth os ydw i’n talu amdano, felly cychwynnais ap RWL sydd yn costio £19.99 yn fisol. Buaswn i’n argymell i BOB dynes feichiog (a ddim) ymuno a hwn gan fod nhw’n cynnig gymaint o wahanol ‘workouts’ sydd yn siwtio bob dynes.

I’r genod beichiog, mae’n grêt gan fod yr ap yn gwahanu’r holl ‘workouts’ i dair adran sydd yn sbesiffig i’r gwahanol dri-mis. Maen nhw’n cynnwys pethau fel yoga, pilates a chodi pwysau.

YMUNO – Mae’r linc hon yn galluogi i chi ymuno gan rhoi’r pythefnos cyntaf yn rhad ac am ddim i wneud yn saff eich bod yn mwynhau’r ap cyn cychwyn talu amdano.

Pel ffitrwydd

Prynais i fy mhêl ffitrwydd o gwmpas y marc 20 wythnos pan oedd y bymp yn cychwyn mynd yn drwm.

Gan weithio mewn swyddfa mae fy nghefn yn dueddol o fynd yn boenus ar ôl eistedd mewn cadair drwy’r dydd, felly dwi’n trio bownsio ar fy mhêl am ddeg munud yn ddyddiol sydd yn gwneud gwyrthiau i waelod fy nghefn. Mae hefyd yn helpu gyda ‘posture’ sydd yn gallu mynd yn hawdd mewn beichiogrwydd oherwydd y pwysau ychwanegol sydd yn dod gyda chario pwysau’r babi.

Dwi hefyd yn licio defnyddio’r bel pan dwi’n gwneud yoga gan fod rhai symudiadau (fel y child’s pose) yn mynd yn anoddach tra mae amser yn mynd ymlaen gan fod y bymp yn y ffordd (story of my life ar y funud).

Opsiynau gwahanol i caffeine

Os ydych chi fel fi, mae’r coffi cyntaf yn y bore’n hanfodol i gychwyn y dydd, felly fuasai bron yn amhosib gorfod cytio hwn allan o’n diwrnod. Gan fod y GIG yn argymell mai 200mg ydi’r macsimwm o gaffein ddylai dynes feichiog gael mewn diwrnod, a finnau’n licio fy mhaneidiau, mi es i am fagiau te decaf. Llaw ar fy nghalon rŵan, dydw i methu gweld gwahaniaeth rhwng y ddau. Mae’r cryfder union yr un peth, y blas, a’r lliw. Dydw i’m yn meddwl a’i yn ôl at de gyda chaffein ar ôl hyn.

A dyna ni, yr holl bethau sydd wedi bod yn ‘life-savers’ i mi drwy fy siwrne. O ddillad, i glustogau, i ymarfer corff. Dwi’n gobeithio fod hwn am fod yn ddefnyddiol i unrhyw un ohonoch ryw ben.

Siarad yn fuan,

Annest x

1 Comment

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s