10 Peth Mi Wnes i Ar Ol Darganfod fy Mod yn Feichiog

English

Ar ôl bod deuddydd yn hwyr ar fy mislif ym mis Awst, penderfynais gymryd prawf beichiogrwydd. Ar 14 Awst am 6:33yb, newidiodd fy mywyd am byth.

Es i’r toiled, a dyma’r tair munud hiraf o’m mywyd gychwyn. 6:30yb.. 6:31.. 6:32.. ooo cylaen! Dyma larwm fy ffon ganu. O mam bach, dyma ni – amser i droi y prawf drosodd. Es i o fod yn cool, calm and collected cyn cymryd y prawf i fod yn swp sâl yn meddwl jest be fuasai canlyniad positif yn wirioneddol meddwl.

‘Pregnant 2-3 weeks.’ Shit. Dim shit drwg o bell ffordd. Shit cyffrous, sgeri, pryderus a swreal i gyd mewn un gair. Shit.

Unwaith ddos i dros y sioc, dechreuais feddwl am y camau nesaf.

Does ‘na’m ‘manual’ ar beth i wneud ar ôl darganfod eich bod yn feichiog, felly mae’n hawdd teimlo ar goll. Felly es i’n syth at y ‘holy grail’ – Google – i weld be’ oedd y pethau cyntaf i wneud ar ôl darganfod y newyddion, a dwi wedi nodi rhestr tŵ-dŵ o’r 10 peth cyntaf mi wnes i gyda’r gobaith fuasai’r rhestr hon yn helpu rhywun arall yn y pen draw.

1) Cysylltu gyda fy mydwraig leol

Dyma gafodd flaenoriaeth. Cysylltais gyda fy meddygfa a ges i rif ffon canolfan bydwragedd yr ardal.

Ffoniais y ganolfan i gofrestru fy meichiogrwydd ac yn y galwad gofynnon nhw am fanylion syml fel fy enw, cyfeiriad a dyddiad olaf o fy mislif diwethaf.

Ar ddiwedd yr alwad, trefnodd y fydwraig i mi gael apwyntiad ‘bwcio i mewn’ sydd yn digwydd ar ôl pasio wyth wythnos o feichiogrwydd. ‘Pre-covid’ buasai’r apwyntiad hon yn cael ei gynnal yn y ganolfan a dyma fuasai’r cyfle cyntaf i chi gyfarfod gyda’r fydwraig, ond yn amlwg mae pethau mymryn yn wahanol erbyn hyn.

Cafodd yr apwyntiad ei gynnal dros y ffon, ac gymrodd o gwmpas awr i gwblhau. Yn yr apwyntiad yma, mae’r fydwraig yn holi chi a’ch partner am eich iechyd, a hefyd am hanes iechyd teuluol.

2) Dechrau cymryd fitaminau ‘pre-natal’

Maen nhw’n dweud fod genod beichiog angen 400mg o asid ffolig yn ddyddiol o’r amser maen nhw’n darganfod eu bod yn feichiog (neu hyd yn oed cynt os yr ydych yn trio am fabi) tan o leiaf iddyn nhw basio’r marc 12 wythnos. Mae’r asid ffolig yma yn helpu datblygiad y babi yn yr wythnosau cyntaf o feichiogrwydd, ac yn helpu nadu problemau fel ‘spina bifida.’

Maen nhw hefyd yn argymell i bob oedolyn gael 10mg o fitamin D yn ddyddiol, sef y fitamin sydd yn cael ei gynhyrchu gyda goleuni’r haul (a diolch i covid am gachu ar unrhyw obaith o wyliau a’r tywydd crap yng Nghymru, does ‘na’m llawer o siawns gael fitamin D heb orfod cael mewn capsiwl!)

‘Pregnacare’ oedd y brand wnes i brynu gan ei fod yn cynnwys yr holl fitaminau angenrheidiol mewn beichiogrwydd. Mi allwch brynu’r rhain o siopau fel Boots neu Amazon.

3) Penderfynu pryd oedd y byd yn cael gwybod am ein newyddion

Os mae gen i newyddion da i rannu, mae’n bron yn amhosib i mi allu cadw’r newyddion i’n hun. Ond gan wybod pa mor fregus ydi’r 12 wythnos gyntaf o feichiogrwydd, caeais fy ngheg a cadw’r newyddion yn gyfrinach oddi wrth y byd tan i ni gael yr ‘all-clear’ ar ôl y sgan cyntaf.

Mae’r amser rydych chi eisiau dweud wrth bawb hollol fyny i chi, ond mae’n bwysig eich bod yn trafod fel cwpl pryd mae’r newyddion yn cael dod allan jest i fod yn saff eich bod ar yr un ‘wavelength.’

4) Edrych ar fy niet

Ac nac ydw, dydw i ddim yn sôn am ddiet ‘cytio’r carbs’ a byw ar salad am naw mis. Yn hytrach, edrych ar wefannau fel y GIG a Tommys (gwefan sbesiffig i famau i fod a mamau newydd sydd wedi ei gynhyrchu gan fydwragedd) i weld pa fath o fwydydd sydd ddim yn iawn i fwyta tra’n feichiog (ooo dwi’n methu stêcan gwaedlyd – sori i’r holl veggies!).

5) Llawr lwytho apps beichiogrwydd ac ymuno a chlybiau mamolaeth

Rhywbeth dwi wedi mwynhau tra’n feichiog ydi darllen diweddariadau dyddiol o be’ sy’n mynd ymlaen yn fy nghorff a sut mae’r babi’n datblygu o ddydd i ddydd. Dwi wastad yn edrych arno i weld pa anifail neu ffrwyth mae’n mesur fel! Ci bach di’w gymhariaeth ar y funud (ciwt!).

Yr apps dwi’n defnyddio ydi, Pregnancy+, Emma’s Diary, Bounty ac What To Expect.

Hefyd, mae Emma’s Diary ac Bounty yn cynnig pecynnau am ddim i famau i fod lle rydych yn gallu mynd i’r archfarchnadoedd neu Boots i’w gasglu. Mae’r rhain yn cynnwys gwahanol ‘essentials’ mae pob mam newydd am gael yn eu cypyrddau rhyw ben. Ges i samplau o sudocrem, Bepanthen, wipes ayyb yn y paciau.

Mi fuaswn hefyd yn argymell i bob mam i fod/mam ymuno a’r ‘Parenting Club’ yn Boots. Dwi wedi gallu cael potel MAM, pethau molchi i’r babi a phadiau mamolaeth (o the glamour) am ddim drwy’r clwb yma ac maen nhw wastad hefo cynigion arbennig sydd yn ecsgliwsif i’r clwb. Pwy sydd ddim yn licio freebies?!

6) Edrych ar ba feddyginiaeth oedd yn iawn i mi gymryd

Mae’n bwysig gwybod pa feddyginiaeth sydd yn iawn i gymryd tra’n feichiog gan fod hyd yn oed rhai meddyginiaeth dros y cownter yn gallu bod yn ‘no-go’ mewn beichiogrwydd. Un o’r rhain ydi ibuprofen.

Mae’n well i holi gyda’ch bydwraig os nad ydych yn siŵr am unrhyw feddyginiaeth, neu edrychwch ar wefan y GIG.

7) Dechrau cymryd lluniau o fy bymp

Dyma rywbeth dwi mor falch fy mod wedi gwneud o gychwyn fy nhaith! Mae edrych yn ôl ar fy bymp o’r misoedd cyntaf i rŵan yn gwneud i mi werthfawrogi fy nghorff mewn ffordd nad ydw i erioed wedi gwneud o’r blaen, ac mae hefyd yn gwneud i rywun sylweddoli pa mor ymeising ydi corff merch! (Jest nodyn bach, os ydych yn gweld dynes beichiog – plis cadwch y comments ‘ti’n hiwj’ ac ‘ti’n siwr mai ond un sydd gen ti mewn yna?’. Maen nhw’n mynd yn hynod o boring i glywed erbyn y chweched mis!)

13 wythnos, 19 wythnos a 28 wythnos. O fod yn edrych yn bloated i edrych fy mod wedi llyncu pêl!

8) Cario ‘mlaen i wneud ymarfer corff

Cyn disgyn yn feichiog, fy hoff beth i wneud oedd cadw’n ffit wrth fynd i’r gym drwy’r wythnos. Felly mi wnes hi’n dasg i drio fy ngorau i gadw’n ffit tra’n feichiog. Dim o rhan magu pwysau nag am feddwl am ba mor anodd fydd y ‘bounce back’ ar ôl geni, ond fwy o’r elfen iechyd meddwl.

Mae ymchwil yn dangos fod gwneud ymarfer corff yn codi lefelau eich egni drwy’r beichiogrwydd ac yn helpu i chi ddisgyn i gysgu’n haws heb son am gwneud gwyrthiau i’ch hwyliau!

Y mathau o ymarfer corff dwi wedi bod yn mwynhau ydi:

  • Codi pwysau (dim gormod!)
  • Yoga beichiogrwydd
  • Pilates
  • Cerdded

9) Ymlacio.

Os ydych wedi darllen fy mhôst am y 31 wythnos gyntaf, mi fyddech yn gwybod fod fy mlinder yn y cychwyn wedi bod yn ddrwg. Roedd fy nhîn wedi gludo i’r soffa ar gychwyn y beichiogrwydd a fy esgus o hyd oedd “dwi’n tyfu person tu mewn i fi, mae’n waith blinedig!” – gweithio fel trît bob tro!

Cofiwch beidio gorwneud ddim byd. Os mae’r gwaith tŷ yn ormod i chi, gofynnwch i’ch partner helpu allan – maen nhw yna i helpu! Coeliwch fi, does ddim llawer o bobl yn dweud na wrth ddynes feichiog.

Hefyd, mae’n mor bwysig i ymlacio achos unwaith mae’r bychan yn cyrraedd, mae unrhyw fath o amser ymlacio yn mynd i bot!

10) MWYNHAU!

Gyda’r holl bryder o feichiogrwydd, o’r disgwyl am y canlyniad positif holl ffordd at y geni – mae’n ddigon hawdd anghofio pa mor sbesial ydi’r siwrne i famolaeth.

Unrhyw adeg mae emosiynau negyddol yn cymryd drosta i, dwi’n cymryd pum munud gan orfodi’n hun i sylweddoli pa mor lwcus a ffodus ydw i fod mewn sefyllfa o allu dod â bychan mewn i’r byd.

Mae’r 32 wythnos wedi hedfan heibio yn lawer rhy sydyn, felly erbyn hyn dwi’n croesawu pob ‘grunt’ pan dwi’n codi, pob poen a pob symudiad dwi’n ei deimlo, dim ots pa mor hwyr yn y nos (3 o’r gloch fel arfer – diolch met!).

Mewn mater o ddeufis, mi fydd fy mywyd wedi newid am byth, felly tan hynny, dwi am fwynhau pob cam ohono.

Siarad yn fuan,

Annest x

2 Comments

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s